Strēlnieku ielas 6 pagalms

Konsultanti: arborists un dārznieks-meistars Edgars Neilands, ainavu arhitektes Indra Ledaine Vītoliņa un Olga Klubova, SIA “LABIE KOKI”
Iniciators: Strēlnieku ielas 6 iedzīvotāja Zanda Pēkale
Pagalma attīstības koncepcija

Esošā situācija:
Labiekārtojamās teritorijas (priekšdārza) platība ~100m2
Priekšpagalms atrodas starp dzīvojamo ēku un Strēlnieku ielu. Teritorijā aug trīs koki (osis, sasvērusies ābele un agrāk galotņota Holandes liepa) un divi veci krūmi (ceriņš un jasmīns). Priekšpagalmu vēsturiski ierobežojis dolomīta mūrītis, kurš šobrīd ir izdrupis, kā arī vidū atradusies apaļa dobe ar betonētu, šķeltu dolomīta apmali. Zemes virsma ir nelīdzena, zāliens ir nekopts.
Iedzīvotāju vēlmes
• sakārtot priekšpagalmu, sakopt vecos kokus un ierīkot jaunus apstādījumus;
• izveidot atpūtas vietu ar soliņu un krūmiem;
• atjaunot vēsturisko mūrīti.

Priekšpagalma attīstības iespējas
Pirmajā tikšanās reizē kopā ar iedzīvotājiem tika veikta esošās situācijas analīze dabā. Priekšpagalma teritorija ir neliela ar skaidru lietošanas mērķi – vēsturiskās ēkas reprezentācija ar īslaicīgas atpūtas vietu. Tika nolemts izstrādāt priekšpagalma labiekārtojuma skici, un sakopt teritorijā esošos kokus un krūmus.

Labiekārtojuma ideja:
Priekšpagalmu veidot reprezentatīvu, pieskaņotu vēsturiskajai ēkai un pietiekami “viegli” kopjamu. Tika izstrādāti divi skiču varianti priekšpagalma labiekārtojumam. Tika piedāvāts izveidot klinkera celiņu gar ēku, atpūtas vietu ar pieskaņotu soliņu, atjaunot mūrīti un izveidot jaunu apstādījumu struktūru. Viena varianta realizācija prasa lielāku materiālu ieguldījumu, savukārt nākotnē mazāku kopšanu, bet otra - nedaudz mazāku materiālu ieguldījumu, bet patstāvīgu kopšanu.

Esošo apstādījumu sakopšana:
Apsekojot esošos apstādījumus, tika secināts, ka nepieciešama koku un krūmu kopšana, kas ar mājas iedzīvotājiem arī tika saskaņota un veikta.
Tika sakopti 2 koki un 2 krūmi, savukārt ābele tika nozāģēta (par koku kopšanas darbiem tika informēti Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas speciālisti). Apstādījumu kopšanas darbi tika veikti 2014. gada 4. septembrī.

Tālākā sadarbība
Iedzīvotāji ir vienojušies par vienu no diviem labiekārtojuma skiču variantiem. Kamēr norit sarunas par idejas attīstīšanu līdz skaņošanai būvvaldē, iedzīvotāji ir izlēmuši paši veikt tālākus sakopšanas darbus, kuriem nav nepieciešami papildus skaņojumi. Šajā rudenī teritorijā vēl tiks novākti liekie akmeņi, demontēta apaļā akmens dobe, izlīdzināts reljefs, iesēts zāliens un iestādīti 1000 gab. krokusi pavasara akcentam.