PAGALMU RENESANSE
Nodibinājuma Rīga 2014 un Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības
sadarbības projekts
iekļauts Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā

Projekts „Pagalmu Renesanse” ir izveidots, lai rosinātu daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus iesaistīties savas dzīvojamās vides uzlabošanā un kopīgi ar speciālistiem - ainavu arhitektiem un dārzniekiem - meklētu risinājumus un iespējas, veidotu mūsdienīgu, kvalitatīvu un estētisku pagalmu vidi.


Projekts ietver sevī kultūras jēdziena izpratnes paplašināšanu. Tas rosina plaša cilvēku loka iesaistīšanos un līdzdalību kulturālas dzīves vides veidošanā, veicinot atbildīgu un radošu attieksmi pret savu tiešo apkārtni – sava nama pagalmu, tā iekārtošanu un uzturēšanu.
Projekta aktivitātes ir veidotas kā izglītojošu pasākumu komplekss, kas vērsts uz mikrorajonu iedzīvotāju mērķtiecīgu iesaistīšanu kopīgā darbā, līdzdalības un atbildības veicināšanu par kopīgo pilsētas kultūrvidi, jo kultūra jau nav tikai māksla, mūzika, teātris – mūsu kultūras pamatā ikdienā ir vide, kurā dzīvojam.

Projekta mērķauditorija - Rīgas daudzstāvu dzīvojamo kvartālu iedzīvotāji, visi, kas dzīvo daudzstāvu dzīvojamos namos un katru dienu „lieto” apkārtējo vidi – mikrorajonu pagalmus, ceļus, kas gatavi uzņemties atbildību par teritoriju, kurā viņi dzīvo un veidot to iedzīvotājiem draudzīgu, patīkamu, harmonisku un mūsdienu laikmetam atbilstošu!

Projekta mērķis - iesaistīt tieši daudzstāvu dzīvojamo kvartālu iedzīvotājus savas apkārtējās vides atveseļošanā:

rosināt izvērtēt esošo situāciju, pamanīt problēmas,
izprast savas vēlmes un vajadzības, izmantojot pagalmu kā savu dzīves telpu,
uzzināt iespējas un risinājumus no profesionāļiem,
• radoši domāt, pašiem rast iespējas un pieņemt lēmumus, lai soli pa solim uzlabotu pagalma vides kvalitāti.

Tieši dzīvojamo kvartālu vide veido būtisku Rīgas pilsētas publiskās ārtelpas daļu un daudzu pilsētnieku ikdienas dzīves fonu. Liela daļa Rīgas iedzīvotāju jau tagad apzinās, ka patreizējā dzīvojamo mikrorajonu vide – pagalmi un to iekārtojums, ceļi, infrastruktūras objekti - neatbilst mūsdienu cilvēku vajadzībām ne funkcionāli, ne estētiskās kvalitātes ziņā. Esošā situācija pagalmos apskatāma mūsu rosinātās akcijas „Pagalms no tava loga” laikā iesūtītajās fotogrāfijās”.
Iedzīvotāju iesūtītās fotogrāfijas varat apskatīt šeit.

Projekta galvenās aktivitātes:

1. Sagatavots drukātā un elektroniskā formāta informatīvs buklets, latviešu un krievu valodā. Saturs ietver pārskatu par pagalma funkcijām un labiekārtojuma iespējām, estētiku, īpašnieku tiesībām un atbildību. Buklets satur īsus aprakstus un daudzveidīgas ilustrācijas par galvenajām mūsdienīgas dzīvojamās vides funkcijām:
o bērnu rotaļu laukumiem,
o sporta zonām,
o apstādījumu zonām,
o saimniecības (atkritumu) laukumiem,
o labiekārtotiem auto stāvlaukumiem un velosipēdu novietnēm,
o daudzveidīgiem celiņu un laukumu segumiem, izbūves veidiem,
o pagalma mēbelēm un to dizaina veidiem – soliņu, atpūtas vietu iekārtojumu,
o kvalitatīvu apgaismojumu,
o ekonomiskiem risinājumiem un radošām idejām, kas īstenojamas pašu iedzīvotāju spēkiem,
o normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas jāievēro, iekārtojot pagalmus

Informatīvā bukleta elektronisko versiju atradīsiet šeit.

2. Sagatavoti un interneta vietnē http://riga2014.laab.lv/ publicēti elektroniskā formāta bukleti - „rokasgrāmatas” par pagalma telpas veidošanu par iepriekš uzskaitītām 10 tēmām (informācija latviešu un krievu valodā). Praktisko padomu rokasgrāmatas veidojuši nozares speciālisti - ainavu arhitekti, dārznieki un inženieri. Tajās atrodama plaša, labi ilustrēta un iedzīvotājiem saprotamā veidā izklāstīta informācija par visām dzīvojamās vides funkcijām, dizaina iespējām, konstrukcijām, ekonomiskiem izbūves veidiem, paraugi radošai iedvesmai un tehniski risinājumi darbu veikšanai.
Elektroniskos bukletus – rokasgrāmatas atradīsiet šeit.

3. Projektā tiek nodrošināta arī praktiskā iespēja bez maksas uzaicināt ainavu arhitektu, un dārznieku, lai saņemtu konsultācijas par pagalma labiekārtošanas iespējām talkas laikā vai izveidot kopīgu vīziju un skices ar pagalma pārveides priekšlikumiem.
Ar izstrādātiem pagalmu pārveides priekšlikumiem varat iepazīties šeit.

„Pagalmu Renesanse” sniedz iedzīvotājiem impulsu mainīt domāšanu un veidot pozitīvu attieksmi pret kopīgo pagalmu kā pret daļu sava īpašuma, kas ir ērti iekārtota, visiem pieejama, skaista vide gan uzturoties pagalmā, gan vērojot ainavu no sava dzīvokļa logiem.